Tillstånd & tillsyn

Fem Advice står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt.

Fem Advice är registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser).

Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Tel: 08-408 98 000
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webb: www.fi.se

Vi är registrerade hos Bolagsverket för vår verksamhet.

Adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webb: www.bolagsverket.se

Fem Advice kan genom Fem Advice i Linköping AB erbjuda dig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fem Advice i Linköping AB är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr. 556324-5447), som står under tillsyn av Finansinspektionen. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Som anknutet ombud får vi marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar för sådan ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden avseende rådgivning i rollen som anknutet ombud enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Adress: Svensk Värdepappersservice,  Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
Telefon: 08-12 13 29 20
Epost: info@svenskvpservice.se
Webb: www.svenskvpservice.se

Swedsec

Fem Advice rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden

Insuresec

Fem Advice rådgivare är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter.

SFM

Fem Advice rådgivare är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

tydliga

Fem Advice har valt att ansluta sina rådgivare till Tydliga, en av nordens största medlems- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare. Det stärker oss och vårt kunderbjudande.

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.