Dataskydd/­GDPR

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Femadvice är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För mer information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt i vilka situationer vi gör det kan du ta del av Femadvices integritetspolicy. Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill använda någon av de rättigheter du har.

Integritetspolicy

Innehåll
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Inledning

  Fem Advice AB (Fem Advice) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

  Fem Advice är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Fem Advice, men kan också ske av uppdragstagare till Fem Advice.

  I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Fem Advice behandlar dina personuppgifter.

  2. Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

  Försäkringsrådgivning till dig som privatkund

  Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med dig och för att fullgöra det kundavtal du eller din arbetsgivare ingått med Fem Advice eller det uppdrag du eller din arbetsgivare lämnat till Fem Advice. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

  Behandling av uppgifter sker även när Fem Advice kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till vårt uppdrag för dig. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Fem Advice, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal.

  Behandling kan även komma att ske mot bakgrund av vissa rättsliga förpliktelser, till exempel lagring av dina personuppgifter.

  Behandling kan även ske för Fem Advices berättigade intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress, telefonnummer)
 • Uppgifter om din anställning och familj
 • Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer)
 • För att uppfylla ingånget avtal med dig eller med din arbetsgivare
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Berättigat intresse för marknadsföring
 • Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Fem Advices berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Fem Advice, som utbetalas eller mottas av en annan part. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Fem Advices behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision mottas och/eller utbetalas.

 • Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer)
 • Efter en intresseavvägning
 • Försäkrad och förmånstagare

  Vi behandlas vissa uppgifter om dig som är försäkrad/förmånstagare. Det avser till exempel när en arbetsgivare tecknar en pensionsförsäkringslösning till dig som anställd eller när en kund till oss tecknar en kapitalförsäkring med dig som försäkrad. Som försäkringsförmedlare har vi ett krav i enlighet med lagstiftningen att anpassa vår rådgivning efter kundens önskemål och behov och endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. För att kunna göra det så behöver vi behandla vissa uppgifter om dig.

  Vi behandlar dina uppgifter för att kunna ge råd till vår kund, administrera och teckna den försäkring vår kund har valt samt att i förekommande fall kommunicera med dig som försäkrad gällande information från oss eller från försäkringsgivaren.

  Vidare ställs det krav på att lagra uppgifterna i minst ett år efter att preskriptionstiden på 10 år löper ut. Det innebär att vi behöver lagra dina uppgifter i minst 11 år räknat från den tidpunkt vårt åtagande för vår kund har upphört gällande de försäkringar som tecknats för dig.

 • Identitetsuppgifter
 • Familjeförhållanden
 • Ekonomisk information
 • Anställningsuppgifter
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Anhörig till försäkringsrådgivningskund

  Vi kan komma att behandla vissa uppgifter om dig som är anhörig till en person som är kund hos oss för att kunna utföra vårt uppdrag och för att kunna ge råd till vår kund.

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Familjeförhållanden
 • Ekonomisk information
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Företrädare/kontaktperson till företag som är försäkringsrådgivningskund

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, telefonnummer)
 • Uppgift om du är en person i politiskt utsatt ställning
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Du kontaktar Fem Advice eller Fem Advice kontaktar dig

  Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis. Fem Advice kan till exempel kontakta dig, trots att du inte är kund hos Fem Advice, för att marknadsföra våra tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress)
 • Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss
 • Efter en intresseavvägning eller för att fullgöra ett avtal du ingått med Fem Advice
 • Fem Advice kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Fem Advice berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

  Personuppgifter kan komma att behandlas för Fem Advices berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

  Samarbetspartner till Fem Advice

  Fem Advice kan komma att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos en samarbetspartner till Fem Advice i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som bolagen kommit överens om. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress)
 • Efter en intresseavvägning
 • Fem Advice kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Fem Advices berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Fem Advices behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

  Personuppgifter kan även komma att behandlas för Fem Advices berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

  4. Aktörer som Fem Advice delar uppgifter med

  Fem Advice delar uppgifter till samarbetspartners, till exempel försäkringsbolag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Fem Advice och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du har valt att teckna avtal med.

  Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Fem Advice, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

  Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

  Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Fem Advices berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

  Fem Advice kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

  5. Plats för behandling

  Den behandling som Fem Advice utför sker inom EU/EES. I de fall Fem Advice eller en tjänsteleverantör till Fem Advice skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Fem Advice att det finns skyddsåtgärder på plats.

  6. Lagring av personuppgifter

  Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Fem Advice samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Fem Advice och du har kommit överens om. Sådana uppgifter som är hänförliga till den försäkringsförmedling som Fem Advice utfört för dig kommer Fem Advice spara minst 11 år från det att du inte längre är kund hos Fem Advice. Uppgifter som är hänförliga till kundkännedomsåtgärder som krävs enligt penningtvättsregelverket kommer Fem Advice spara minst 5 år efter det att du inte längre är kund hos Fem Advice.

  Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

  7. Dina rättigheter

  Tillgång till dina uppgifter
  Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

  Begära rättelse
  Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

  Återkalla samtycke
  Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering
  Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

  Begära begränsning av behandling
  Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Fem Advice begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Fem Advice eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

  Dataportabilitet
  Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

  Radering
  Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Fem Advice är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

  8. Kontakt och klagomål

  Du kan alltid kontakta Fem Advice om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

  Kontaktuppgifter:
  Fem Advice AB
  Stora Torget 7
  582 19 Linköping
  Telefonnummer: 0707 – 22 36 70
  E-post: info@femadvice.se

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Kontakta oss för rådgivning

  Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.