Hållbarhet

FN har fått en ledande och viktig roll i arbetet med att identifiera globala lösningar och mål för en hållbar utveckling.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen

Mål 13 i Agenda 2030 handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Genom Parisavtalet har världens länder kommit överens om att tillsammans bekämpa klimatkrisen.

Den nya Disclosureförordningen från EU är ett steg i uppfyllandet av de mål och överenskommelser som Agenda 30 och Parisavtalet innebär. Genom Disclosureförordningen införs regler för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare att på ett systematiskt och konsekvent sättinformera kunder dvs investeraren om hur hållbarhetsrisker har integrerats i investerings- och rådgivningsprocessen.

Förordningen kompletteras av Taxonomiförordningen som beskriver hur information ska ges och vad den ska innehålla. Syftet med EU.s Taxonomi är att säkerställa att finansbranschen får ett gemensamt regelverk för vilka verksamheter som kan klassificeras som miljömässigt hållbara med hjälp av ett standardiserat klassificeringssystem.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Försäkringsförmedling

När Fem Advice AB distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Investeringsrådgivning

Fem Advice i Linköping AB är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP). Som anknutet ombud till SVP omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av verksamheten som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.