Klagomåls­hantering

Vi är måna om att ha nöjda kunder. Om du som kund känner dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ibland kan det bara handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör i första hand kontakta din rådgivare så snart du anser att något inte stämmer så att vi kan lösa problemet gemensamt.

Om du som kund av någon anledning inte kommer överens med din rådgivare och vill framföra ett klagomål ska du kontakta bolagets klagomålsansvarig. Klagomålet ska framföras skriftligen, gärna vi nedan angiven e-postadress. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel samt bifoga relevant dokumentation för att underlätta handläggningen.

Klagomålsansvarig kommer att besvara ditt klagomål så snart som möjligt.

Fem Advice AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Stora Torget 7
582 19 Linköping
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Att: Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
08-12 13 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Som kund kan du också vända dig till den kommunala konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentverket svarar inte på enskilda frågor och ingriper inte i enskilda tvister, men kommunala konsumentvägledare arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kan ge värdefulla råd i enskilda tvister och ärenden. Telefonnummer och e-postadress till lokala vägledare går att finna på deras hemsida.

Den behandling som Fem Advice utför sker inom EU/EES. I de fall Fem Advice eller en tjänsteleverantör till Fem Advice skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Fem Advice att det finns skyddsåtgärder på plats.

Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN ska ske inom sex månader från det att Fem Advice första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Svensk Värdepappersservice bör lösas.

Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Fem Advice för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.